Spotkanie młodzieży z policjantami

25 kwietnia 2022 r. w ramach działań związanych ze Zintegrowaną Polityką Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie młodzieży z klas VII i VIII z przedstawicielami Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Starszy aspirant Barbara Przychocka-Serafin oraz sierżant sztabowy Tomasz Obrzut poprowadzili zajęcia pod hasłem "Nastolatki a prawo". Uczniowie zostali zapoznani z zasadami odpowiedzialności prawnej oraz rodzajami zachowań, które podlegają karom. Szczególny nacisk położony został na wszelkie przejawy demoralizacji, np. zaniedbywanie nauki, wagarowanie, niestosowne zachowanie w szkole i poza nią, dłuższe przebywanie poza domem bez kontroli, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i środków odurzających, niszczenie mienia. Pani aspirant omówiła również zachowania godzące w czyjeś dobre imię czy naruszające godność jako czyny podlegające karze. Dotyczy to również wszelkich przejawów ceberprzemocy. Podkreśliła, że powtarzające się, zorganizowane działania rówieśnicze tego typu są zachowaniami, za które grozi odpowiedzialność prawna. O wymiarze i jakości nałożonych kar decyduje Sąd Rodzinny. W przypadku stwierdzenia łamania prawa Policja zabezpiecza nośniki i utrwala dowody czynności świadczących o demoralizacji. Do przykładowych kar, jakie grożą nieletnim, należą m.in.: upomnienie Sądu, prace porządkowe, przydzielenie kuratora lub umieszczenie w młodzieżowych placówkach wychowawczych.

Przedstawiciele Policji zwrócili uwagę na fakt, że często młodzież jest nieświadoma tego, iż zachowania, które przejawiają, noszą znamiona czynów świadczących o demoralizacji i podlegają karze. Nad dziećmi do 18r.ż. władzę sprawują rodzice.